สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบุญจันทร์ (ช่วงจากถนนพลบุตรเดิม-สุดเขตเทศบาล)

Share

        ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบุญจันทร์  (ช่วงจากถนนพลบุตรเดิม-สุดเขตเทศบาล) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 371,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นเงิน 371,000.- บาท

 

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<