สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้ายจำนวน 1 อัด

Share

     ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้ายจำนวน 1 อัด เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2,400,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 2,400,000  บาท

 

      ผู้สนใจ เสนอราคาในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 ให้ยื่นเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น ชั้น 2 อาคารทะเบียน สำนักงานที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกาศฯ ที่แนบมาด้วยนี้ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361302 ต่อ 403 ในวันและเวลาราชการ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<