สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบางเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์)

Share

          ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบางเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 200,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 80,000  บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<