สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันที 1 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ซอยหนองแต้)

Share

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันที 1 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ซอยหนองแต้) เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 252,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 252,000  บาท

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<