สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง หรือผลไม้ หรือขนมไทยอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ จำนวน 1 มื้อ/วัน สำหรับเด็กนักเรียน 68 คน จำนวน 112 วันทำการ ภาคเรียนที่ 1/2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 – 22 ตุลาคม 2558 ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 152,320.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดล่ะ 200.-บาท ได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-362356 ในเวลาราชการ

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17-30 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 1พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ชั้น 2 อาคารทะเบียนราช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอานาฬิกา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดมเป็นเกณฑ์


>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<