สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเดชอุดม ราคากลาง 639,000.-บาท

Share

     ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 โครงการ

     เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเดชอุดม รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ช.09/2558

ผู้ประสงค์ยื่นแบบเสนอราคา

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และวันที่ 9 เมษายน 2558 ตังแต่เวลา 9.00 น.- 10.00 น.ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ห้องประชุมชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษ) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดซองสอบราคาวันที่ 9 เษายน 2558 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ห้องประชุมชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษ) จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอาเวลา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม เป็นเกฑ์

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 500.-บาท  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 8 เมษายน 255 เวลา 08.30-16.30 น. หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4536-1302 ต่อ 404 ในวันเวลาราชการ


>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<