สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาหนองแสงใต้ และต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม

Share

     ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาหนองแสงใต้ และต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม

     เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ

โครงการที่ 1 ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาหนองแสงใต้ จำนวน 1 สนาม ราคากลาง 150,000.-บาท

โครงการที่ 2 ต่อเดิมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดช จำนวน 1 หลัง ราคากลาง 200,000.-บาท ตามแบบเลขที่ ช.7/58

ผู้ประสงค์ยื่นแบบเสนอราคา

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และวันที่ 8 เมษายน 2558 ตังแต่เวลา 9.00 น.- 10.00 น.ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ห้องประชุมชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษ) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดซองสอบราคาวันที่ 8 เษายน 2558 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ห้องประชุมชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษ) จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอาเวลา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม เป็นเกฑ์

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 255 เวลา 08.30-16.30 น. หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4536-1302 ต่อ 404 ในวันเวลาราชการ


>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<