สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนฯ (2)

Share

ตามประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบบอนูมิเนียม พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 1 ลำวงเงินงบประมาณ 400,000.-บาท ราคากลาง 400,000.-บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-) นั้น ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

********************************************

 

     ตามประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบบอนูมิเนียม พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 1 ลำวงเงินงบประมาณ 400,000.-บาท ราคากลาง 400,000.-บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-) และเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 1 ราย คือ หจก.สบายดี ก่อสร้าง 555 ราคาที่เสนอ 399,000.-บาท กำหนดส่งมอบภายใน 7 วัน

        ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง จำนวน 1 ราย คือ บ.ศรีราชาอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 233,581.-บาท กำนหนดส่งมอบภายใน 15 วัน เนื่องจากผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติตามเอกสารสอบราคาและรายละเอียดแนบท้ายคุณลักษณะเรือท้องแบนฯ

     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้ว ผลปรากฏว่า หจก.สบายดี ก่อสร้าง 555  เป็นผู้เสนอราคาได้ จำนวนเงิน 399,000.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) กำหนดส่งมอบ  7  วัน

    ประกาศ ณ วันที่  8  ธันวาคม 2557 

 

>>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<