สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

ตามประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 150,000.-บาท นั้น ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

********************************************

 

     ตามประกาศ เทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 150,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) และเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 7/2557 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  4  ราน ดังนี้

          1. นายสุนทร กันหารินทร์  ราคาที่เสนอ  145,000.-บาท  กำหนดส่งมอบ  45  วัน

          2. หจก.อุบลพรพิมล  ราคาที่เสนอ  96,000.-บาท  กำหนดส่งมอบ  -  วัน

          3. หจก.เดชอุดมวิศวกร  ราคาที่เสนอ  146,000.-บาท  กำหนดส่งมอบ  60  วัน

          4.หจก.นาเยียมหานคร   ราคาที่เสนอ  146,500.-บาท  กำหนดส่งมอบ  60  วัน

     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้ว ผลปรากฏว่า นายสุนทร กันหารินทร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้อง จำนวนเงิน 145,000.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) กำหนดส่งมอบ  45  วัน

    ประกาศ ณ วันที่  3  พฤศจิกายน  2557