สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตามแบบแปลนเลขที่ ช 03/57

Share

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรือง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตามแบบแปลนเลขที่ ช 03/57 วงเงินงบประมาณ 650,000.- บาท (-หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ราคากลาง 659,000.- บาท (-หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม

เรื่อง  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

********************************************

 

     ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรือง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตามแบบแปลนเลขที่ ช 03/57 วงเงินงบประมาณ 650,000.- บาท (-หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ราคากลาง 659,000.- บาท (-หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 3-13  พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัด ชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษฎร) จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอานาฬิกา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัด เป็นเกณฑ์

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท ไดที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-13  พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361302 ต่อ 404 ในวันเวลาราชการ

 

 >>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม<<<