สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

Share

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุม (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกวดราคาจ้างโครงการการก่อสร้างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม (ครั้งที่ 2) ตามแบบแปลนการก่อสร้างลานกีฬาแบบมาตรฐานของ ส.ท.ท. หรือ ก.ท.ท. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) วงเงินงบประมาณ 2,913,000.- บาท ราคากาลาง 2,913,000.- บาท (-สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษฎร์) จังหวัดอุบลราชธานี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันพร้อมยื่นซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน 145,650.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ระยะเวลาการส่งมอบ 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

กำหนดอบรมวิธีประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password)

กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361559 ต่อ 403