สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน

Share

เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่งบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้าง เทท้าย จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2557 จำนวนเงิน 900,000.- บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-)

ผู้มีคุณสมบัติ กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 16 - 26 พ.ค. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 พ.ค. 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษฎร์) จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอานาฬิกา ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารราคาชุดละ 500 บาท ได้ทที่สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี าระหว่างวันที่ 16-26 พ.ค. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361559 ต่อ 403