สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาเทศบาล

Share
สภาเทศบาล
 
 
 
 
นายองอาจ สารพัฒน์
 
ประธานสภาเทศบาล
         
 
 
 
  นายธนาพล วจนะวิชากร   นายสุรเวศ มณีภาค  
  รองประธานสภาเทศบาล   เลขานุการสภาเทศบาล  

 

สมาชิกสภาเทศบาล
     
นายชุมพล คำวงศ์
นายสันต์ชัย พุทธบุญ
นายครองศิลป์ แสนทวีสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
     
นายวิชิต ปุรินันต์
นายพรชัย โพธิ์งาม
พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
     
 
นายอรุณ คูณคำ
นายบัญชา ห่อพร่าม
 
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล