สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และข้อ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลเมืองเดชอุดม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

     ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ 164/2553 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวทุกข์และเร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และอำนาจหน้าที่ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ 161/2553 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตของเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการและอำนาจหน้าที่ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้เป็นปัจจุบัน เพื่อทราบโดยทั่วกัน

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดมและบริเวณถนนเดช-นาห่อม ตลอแนวถนนประชาถึงสนามกีฬาชุมชนบ้านหนองแสงใต้

ด้วยเทศบาลเมืองเดช ฝ่ายพัฒนารายได้ จะดำเนินการออกบริการรับชำระค่าเช่าแท่นในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558 และในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 15.30 น. ศูนย์ปฏิบัติงานเทศกิจตลาดสด 2

จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการชำระค่าเช่าประจำเดือน ให้เรียบร้อย ภายในวันและเวลาที่กำหนด ฝ่ายพัฒนารายได้โทร 045-362-642, 045-361-566 ต่อ 401

ด้วยเทศบาลเมืองเดช ฝ่ายพัฒนารายได้ จะดำเนินการออกบริการรับชำระค่าเช่า และบริการต่อสัญญาเช่าแท่นตลาด ปีที่ 8 ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ถึงวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 15.30 น. ศูนย์ปฏิบัติงานเทศกิจตลาดสด 1

จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการชำระค่าเช่าประจำเดือนและต่อสัญญาเช่าแท่นตลาดปีที่ 8 ให้เรียบร้อย ภายในวันและเวลาที่กำหนด ฝ่ายพัฒนารายได้โทร 045-362-642, 045-361-566 ต่อ 401

 
 
Powered by Phoca Download