สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

แผนพัฒนา 3 ปี

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดทำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติใช้เป็นแผนพัฒนาสามปีแล้ว เพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้ใช้เป็นแผนพัฒนาสี่ปีแล้ว เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงขอประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพื่อทราบโดยทั่วกัน

     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาสามปีนี้ เทศบาลฯ สามารถทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในแต่ละปีได้

 

     เทศบาลเมืองเดชอุดม จะได้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. พ.ศ. 2559-2561) เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานประจาปี เพื่อจัดทาคาของบประมาณในการดาเนินงานแต่ละปีต่อไป อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการ ประสานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเทศบาลเมืองเดชอุดม ต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ของเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จัังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download