สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

รายงานการประชุมสภา

     ตามที่ สภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 1 มีนาคม 2559 ไปแล้วนั้น  เทศบาลเมืองเดชอุดมจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ในครั้งนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2559 จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 1 มีนาคม 2559

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2559 จึงประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 1 มีนาคม 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม 15 ก.พ. 56

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม 11 ก.พ. 57

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม 27 พ.ค. 56

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม 3 ก.ย. 55

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 / 2555
วันที่ 27 กันำำยน 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบา ลเมืองเดชอุดม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2555
ครั้งที่ 1 / 2555
วันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม

 
 
Powered by Phoca Download