สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศสอบคัดเลือก

      ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้..

  • 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
  • 2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 อัตรา
  • 3. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 3 อัตรา
  • 4. ตำแหน่ง ภารโรง (กองการศึกาา) จำนวน 1 อัตรา

      ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10-23 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) สำนักปลัดเทศบาล เมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-361302 ในวันและเวลาราชการ

      ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู คศ. 1 (สังกัดศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม) จำนวน 1 อัตรา

 

        บุคคลผู้สนใจ สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-361302 ในวันและเวลาราชการ

   ด้วย เทศบาลเมืองเดช สมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับปฏิบัติการ เทศบาลเมืองเดช ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560-18 ธันวาคม 2560 ได้ดำเนินการสอบ (ภาค ก.) (ภาค ข.) และ(ภาค ค.) ไปเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้เทศบาลเมืองเดช จึงขอประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับปฏิบัติการ เทศบาลเมืองเดช จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน.....

สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

      ด้วย เทศบาลเมืองเดช สมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับปฏิบัติการ เทศบาลเมืองเดช ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560-18 ธันวาคม 2560 ได้หมดเวลาลงแล้ว บัดนี้เทศบาลเมืองเดช จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับปฏิบัติการ เทศบาลเมืองเดช จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน..... 

      สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.detudomcity.go.th

      ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับปฎิบัติการ จำหน่วน 1  ตำแหน่ง สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา โดยให้ขอใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ในเวลาราชการ ที่งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.detudomcity.go.th

      อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 ว่าด้วยการสรรหาแลเเลือกสรรแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 2 ก.ค. 2547 ดังนั้น เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร รวมคะแนน จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 หมวดที่ 4 ว่าด้วยการสรรหาแลเเลือกสรรแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 2 ก.ค. 2547 ดังนั้น เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ตามที่เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ตำแหน่ง ภารโรง สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา บัดนี้คณะกรรการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะรับสมัครบคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 1 อัตรา โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2560 ที่งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download