สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

     โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) กองการศึกษา เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้หรือขนมไทย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 งบประมาณ 100,940 บาท

 

     เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ได้ยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้หรือขนมไทย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทราบโดยทั่วกัน

     เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะ จ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณ 178,500 บาท

 

     กำหนดยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559  เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคงนิล (ช่วงจากถนนราษฎร์สามัคคี - ถนนสวัสดิโยธิน) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 422,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 เป็นเงิน 386,600 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (อุปกรณ์ออกกำลังกายในร่ม) จำนวน 6 ชุด เทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 120,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 เป็นเงิน 119,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสนามกีฬา บริเวณภายใน สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 100,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ 17 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 31,000 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศและสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 100,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 74,500 บาท

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2559 (1-30 ก.ย. 2559) เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม 

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (1-31 ส.ค. 2559) เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม 

      ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนส่งศรี (ช่วงจากถนนหาญวงศ์ - ถนนสุทธิศักดิ์) วงเงินงบประมาณ 325,000 บาท กำนหนดราคากลาง วันที่ 19 ส.ค. 2559 เป็นเงิน 325,000 บาท

      ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสนามม้าย (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ซอยสรเดช 2) วงเงินงบประมาณ 377,000 บาท กำนหนดราคากลาง วันที่ 17 ส.ค. 2559 เป็นเงิน 377,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download