สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสันติสุข (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไปตามซอยสันติสุข) เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 41,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นเงิน 41,000  บาท

      ด้วย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ตกลงราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์)  วงเงินงบประมาณ 101,920 บาท 

 

     กำหนดยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์)  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-361302 ต่อ 404 และเว็บไซต์ www.detudomcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1  ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม

      ด้วย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ตกลงราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมผลไม้หรือขนมไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม วงเงินงบประมาณ 181,900 บาท 

 

     กำหนดยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-361302 ต่อ 404 และเว็บไซต์ www.detudomcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  

     ด้วย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสารินทร์ (ช่วงจากซอยดำรงสิน - ถนนสุนิพัฒน์) วงเงินงบประมาณ 583,000 บาท ราคากลาง 583,900 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร สอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่  4 - 18 เมษายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-361302 ต่อ 404 และเว็บไซต์ www.detudomcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

     ด้วย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาศิริ (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิม - ไปตามถนนประชาศิริ) วงเงินงบประมาณ 982,000 บาท ราคากลาง 982,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร สอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่  4 - 18 เมษายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-361302 ต่อ 404 และเว็บไซต์ www.detudomcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 2560 (1-31 มีนาคม 2560) เทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขยายผิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสนามม้า (ช่วงจากซอยสรเดช 1 - ซอยสรเดช 2) เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 304,500 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 304,500  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนา 3 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไปตามซอยบางนา 3) เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 297,700 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 297,700  บาท

     ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้ายจำนวน 1 อัด เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2,400,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 2,400,000  บาท

 

     ผู้สนใจ เสนอราคาในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 ให้ยื่นเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น ชั้น 2 อาคารทะเบียน สำนักงานที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกาศฯ ที่แนบมาด้วยนี้ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361302 ต่อ 403 ในวันและเวลาราชการ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
Powered by Phoca Download