สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาราคากลางราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 500,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 500,000  บาท

  ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาราคากลางโครงการลอกคลองระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 11 สาย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 350,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 350,000  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงภายในสนามกีฬาหนองแสงใต้พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 300,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 300,000  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุรพงษ์ดำริ (ช่วงจากถนนสุรพงษ์ดำริ - ถนนพลอาสา) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 500,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 500,000  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนส่งศรี (ช่วงจากถนนสิทธิ์ศักดิ์ - ซอยแสนสำราญ) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 211,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 211,000  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวัดป่าไทรงาม 1 (ช่วงจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2192 - ถนนศรีบัวทอง) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 350,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 350,000  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส่งศรี 1 (ช่วงจากถนนส่งศรี - ถนนแสงเกษม) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 471,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 471,000  บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยาอนุสรณ์) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 200,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 200,000  บาท

     เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2560 (1-30 เม.ย. 2560) เทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเดชอุดม

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสรเดช ถนนสุนิพัฒน์ และถนนประชาศิริ รวม 3 สาย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 เป็นเงิน 100,000  บาท

 
 
Powered by Phoca Download