สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนส่งศรี (ช่วงจากถนนสุทธิศักดิ์-ถนนราชสามัคคี) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 487,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 487,000.- บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนประชาศิริ (ช่วงจากระบบระบายน้ำเดิมไปตามถนนประชาศิริ) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,242,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 1,242,000.- บาท

      ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 265,500.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 245,000.- บาท

      ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ขนาดกลาง กว้าง 1.70 ม. ยาว 4.50 ม. สูง 7.75 ม. เทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 245,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 245,000.- บาท

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มไทร (ช่วงจากถนน คสล.เดิมซอยร่มไทร - ไปตามซอยร่มไทร) ซอยร่มไทร หมู่ 17 เทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 494,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 494,000 บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนศรีบัวทอง (ช่วงจากถนนบุญจันทร์ - ซอยสารินทร์) ถนนศรีบัวทอง หมู่ 2 เทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 467,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 467,000 บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ถนนวัดป่าไทรงาม 2 (ช่วงจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2191 - ถนนราษฎร์พัฒนา) เทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 409,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 409,000  บาท

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนงลักษณ์ (ช่วงจากซอยร่มไทร - ถนน คสล.เดิมซอยนงลักษณ์) เทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 190,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 190,000  บาท

      เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 55 รายการ ตามรายระเอียดแนบท้ายมาด้วย ผู้ที่สนใจขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กอลคลัง ในเวลาราชการ ณ เทศบาลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช จังหวัดอุบลราชธานี

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนะ 1 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไปตามซอยรัตนะ) เทศบาลเมืองเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 334,000 บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 334,000  บาท

 
 
Powered by Phoca Download