สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

     ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมผลไม้ตามฤดูกาล จำนวน 1 เวลา ใน 1 วันทำการ สำหรับเด็กนักเรียน 73 คน จำนวน 94 วันทำการ ภาคเรียนที่ 2/2557 เริ่มตั้งแต่ 3 พฤจิกายน 2557 ถึง 25 มีนาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 137,240.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 ในเวลาราชการ ณ ห้องบประมาณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม และกำหนดเปิดซองเสนอราคาวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม โดยถือเอาเวลา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม เป็นเกณฑ์

      ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 200 บาท ได้ที่ศูห้องบประมาณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) 

     ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็เทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมผลไม้ตามฤดูกาล จำนวน 1 เวลา ใน 1 วันทำการ สำหรับเด็กนักเรียน 68 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 98 วันทำการ ภาคเรียนที่ 2/2557 เริ่มตั้งแต่ 3 พฤจิกายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 133,280.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2557 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม และกำหนดเปิดซองเสนอราคาวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม โดยถือเอาเวลา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม เป็นเกณฑ์

      ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 200 บาท ได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม

     ประกาศเทศบาลเมองเดชอุดม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนประชาศิริซอย1 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนประชาศิริซอย2 (ครังที่2) ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนประชาศิริซอย1  ราคากลาง 145,000.-บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ช. 08/2557 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนประชาศิริซอย2 ราคากลาง 171,600.-บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 07/57

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการ ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และเปิดซองสอบราคา วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ชั้น 2 (อาคารทะเบียนราษฎร) จังหวัดอุบลราชธานี โดยถือเอาเวลา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม เป็นเกฑ์

     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาโครงการละ 300.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือโทรสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4536-1302 ต่อ 403 ในวันเวลาราชการ

โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อทัศนศึกษา จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี จำนวน 2 คัน ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง เพื่อนำพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองเดชอุดม ไปทัศนศึกษาดูงาน จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี จำนวน 2 คัน ๆ ละ 15,000.- บาท จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2557 ราคากลาง 150,000.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 5 - 15 กันยายน 2557 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม ชุั้น 2 โดยถือเอาเวลานาฬิกา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม เป็นเกณฑ์ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361559 ต่อ 403 ในเวลาราชการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุต่างๆ จำนวนเงิน 185,300.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่่นห้าพันสามร้อยบาทบาทถ้วน-) 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6 - 16 มิ.ย.. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361559 ต่อ 403

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุต่างๆ (ครั้งที่ 2) จำนวนเงิน 185,300.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) แนบประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุต่างๆ จำนวนเงิน 185,300.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่่นห้าพันสามร้อยบาทบาทถ้วน-) 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6 - 16 มิ.ย.. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361559 ต่อ 403

ประกวดราคาจ้างโครงการการก่อสร้างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม (ครั้งที่ 2) ตามแบบแปลนการก่อสร้างลานกีฬาแบบมาตรฐานของ ส.ท.ท. หรือ ก.ท.ท. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) วงเงินงบประมาณ 2,913,000.- บาท ราคากาลาง 2,913,000.- บาท (-สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361559 ต่อ 403

 

ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดมมีความประสงค์ จะประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุต่างๆ จำนวนเงิน 185,300.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่่นห้าพันสามร้อยบาทบาทถ้วน-) 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารราคาชุดละ 200 บาท ได้ทที่สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6 - 16 มิ.ย.. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361559 ต่อ 403

เทศบาลเมืองเดชอุดม ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่งบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้าง เทท้าย จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2557 จำนวนเงิน 900,000.- บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารราคาชุดละ 500 บาท ได้ทที่สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี าระหว่างวันที่ 16-26 พ.ค. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361559 ต่อ 403

     ด้วยเทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ราคากลาง 787,000.-บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารราคาชุดละ 200 บาท ได้ทที่สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี าระหว่างวันที่24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-361559 ต่อ 403

 
 
Powered by Phoca Download