สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเกษม (ช่วงจากซอยส่งศรี 5 - ไปตามถนนเกษม ) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 167,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 92,000.- บาท

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรัตนะ 3 (ช่วงจากซอยรัตนะ 3 - ซอยสันติสุข 1) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 600,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 600,000.- บาท

      ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยมีสุข 1 (ช่วงจากซอยมีสุข-ไปตามซอยมีสุข 1) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 369,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 369,000.- บาท

    ด้วย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวทอง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 517,000.00.-บาท บัดนี้ ได้มีผู้ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจหลักฐานตามที่กำหนดแล้ว เทศบางเมืองเดชอุดม จึงขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวทอง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.detudomcity.go.th

       ด้วย เทศบางเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวทอง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 517,000.00.-บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

      ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.detudomcity.go.th

 

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบัวทอง 2 (ช่วงจากถนน คสล.เดิม-ไปตามซอยบ้วทอง 2) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 517,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นเงิน 517,000.- บาท

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยบัวทอง 2 (ช่วงจากซอยพุฒพัน-ถนนสุรพงษ์ดำริ) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 123,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นเงิน 123,000.- บาท 

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมีสุข (ช่วงจากซอยร่วมพัฒนถนนร่มไทร) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 311,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นเงิน 311,000.- บาท 

     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเทศบาลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 100,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 เป็นเงิน 96,000.- บาท

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดช จำนวน 9 สาย ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 114,000.- บาท กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นเงิน 114,000.- บาท

 
 
Powered by Phoca Download